Streszczenia

w formie pdf na swój telefon, tablet lub komputer klikając w ikonę lub nagłówek.
Pobierz streszczenia
Pobierz streszczenia
w formie pdf na swój telefon, tablet lub komputer skanując kod QR.

ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ

1. Informacje ogólne
Termin nadsyłania streszczeń 15.07.2021r.
• Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora, współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 250 słów (ze spacjami).
• Streszczenia będą prezentowane podczas zjazdu w formie ustnej lub plakatowej.
• Streszczenie należy nadsyłać w języku polskim lub angielskim.
• Ilość znaków ze spacjami w streszczeniu nie powinna przekraczać 3500.
• Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
• Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania:
– cel,
– metodykę,
– wyniki,
– wnioski.
• Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
• Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu zamieszczonego poniżej.
• Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 30.06.2021 roku.
• Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
• Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez niezależnych recenzentów.
• Ocena recenzentów do 30.08.2021 r.
• Wybrane do prezentacji prace zostaną opublikowane i będą dołączane do materiałów zjazdowych.
• Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
• Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.

2. Układ streszczenia (zakładka – Tematyka Zjazdu)

Streszczenie musi zawierać:
• Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI).
• Pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów.
• Nazwę instytucji oraz miejscowość.
• Nr sesji, do której autorzy zgłaszają prezentację
• Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

3. Zgłoś pracę do prezentacji:

Uprzejmie informujemy, że rejestracja streszczeń została zakończona w dniu 16.07.2021 r.

Dziękujemy za przesłane prace.

Dokumenty do pobrania